За да зададете маршрут, въведете адресите, или използвайте десния бутон на мишката.

Социална отговорност


Корпоративната социална отговорност е философия за отношението на бизнеса към обществото. Нашата концепция е да интегрираме в работата си дейности по опазване на околната среда, подкрепа на българското образование и култура, както и социални инициативи.
Дейността по КСО се изразява в отговорност към служителите на предприятието, социална отговорност към околната среда и заинтересованите страни, както и участия в обществено важни проекти и благотворителна дейност.
Цялостната дейност по КСО изпълнява фирмени цели, свързани с производителността на труда, вкл. поддържане и повишаване квалификацията на служителите и работниците на предприятието; с човешки ресурси, вкл. повишаване мотивация на служителите, работниците и създаване на екипи, подобряване на микроклимата.
Въпреки изключително нестабилната икономическа конюнктура предприятието винаги полага усилия за осигуряване на благоприятна работна среда и формирането на ефективни екипи, както и постигане на баланс между служебни задължения и личен живот на служителите и поощряване на постигнати високи резултати.